Οικονομικός Απολογισμός 2012

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 -26,37  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 833,31
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) 3,500,00 ΚΤΙΡΙΑΚΑ 3.414,15
ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 448,60 ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 2.657,20
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) 2.928,69 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 3.527,00
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 500,00  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) 2.782,29  
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 0  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) 1.000,00  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ» 0  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 600,00  
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11,733,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10.431,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 1.301,55