Οικονομικός Απολογισμός 2014

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 121,55  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 5.097.46
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) 2.616,26 ΚΤΙΡΙΑΚΑ 2.864,62
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε 1.000,00 ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 1.325,44
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) 2.412,99 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ  750,63
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 600,00    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) 1.7267,87    
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 1.500,00    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) 1001,89    
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 0,11    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.979,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10.038,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 941,52