Οικονομικός Απολογισμός 2015

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 1.301,55  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ ( ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 4.660,58
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (1η ΔΟΣΗ) 2.782,29 ΚΤΙΡΙΑΚΑ 4.315,66
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε 346,03 ΧΑΡΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 4.652,77
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (2η ΔΟΣΗ) 2.782,29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 877,73
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 0    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (3η ΔΟΣΗ) 2.739,51    
ΜΙΣΘΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 0    
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ   ΣΧ. ΕΠ. Π. Ε. Δ. ΔΕΛΤΑ (4η ΔΟΣΗ) 2.724,62    
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ» 0    
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.952,00    
ΤΟΚΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 14.628,29 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 14.506,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 121,55