Τμήμα υποδοχής

Στο Τμήμα Υποδοχής του σχολείου μας φοιτούν μαθητές και μαθήτριες με ελάχιστη ή μέτρια γνώση της ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

Στόχος είναι η εκμάθηση των ελληνικών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο Πρόγραμμα Σπουδών και να παραμείνουν στο σχολείο ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στην Πρώτη Βαθμίδα της Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού διαπιστωθεί το γνωστικό τους επίπεδο, χωρίζονται σε μικρά, φροντιστηριακά τμήματα ώστε να τους παρέχεται συστηματική διδακτική υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η λειτουργία του Τμήματος Υποδοχής στηρίζεται πάντα στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης και της αποτελεσματικής ένταξης των προαναφερθέντων μαθητών στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία.