Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου για τους Γονείς – Questionnaire Results for parents

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Growing up with Values from Storytelling” οι μαθητές του τμήματος Ε1 δημιούργησαν ένα κόμικ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους σχετικά με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας στις δουλειές του σπιτιού.

Ελληνική έκδοση του comic:

As part of the Erasmus + program entitled “Growing up with Values from Storytelling”, the students of the E1 class created a comic to present the results of their research on the participation of the whole family in the housework.

The English version: