Τμήμα Ένταξης

Το Τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που λειτουργεί μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Στο Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως <<σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά αλλά και όσοι μαθητές έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκόμενα για την ηλικία της ομάδας>>. Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 <<μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης, εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης>>.
Στο Τμήμα Ένταξης δεν φοιτούν μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες(αλλοδαποί μαθητές, παλλινοστούντες, τσιγγανόπαιδες).
Για το Τμήμα Ένταξης προβλέπονται δύο διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων:
α) κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
β) εξειδικευμένο ομαδικό ή ατομικό πρόγραμμα για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.
Βασικός σκοπός του Τμήματος Ένταξης είναι η ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία της τάξης στην οποία φοιτούν(γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο), όσο κυρίως στις ελεύθερες δραστηριότητες των συμμαθητών τους και στην παρέα των συνομηλίκων.