Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ στο σχολείο μας

Το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος σε 2 Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ 2019 και πιο συγκεκριμένα στη βασική δράση ΚΑ229 που αφορά στις Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων (ΚΑ229) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χρονική διάρκεια δύο ετών. Αυτή είναι η 2η συμμετοχή του σχολείου μας σε αυτού του είδους τα προγράμματα, ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε προγράμματα eTwinning.

Πρωταρχικός στόχος των στρατηγικών συμπράξεων είναι η παροχή της δυνατότητας σε οργανισμούς να δημιουργούν και να ενισχύουν δίκτυα, να βελτιώνουν  την  ικανότητά  τους  να  λειτουργούν  σε  διακρατικό  επίπεδο,  καθώς  και  να  ανταλλάσσουν  και  να αναπτύσσουν ιδέες, καλές πρακτικές και μεθόδους. Μέσω αυτών των συμπράξεων παρέχονται ευκαιρίες κινητικότητας σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό των συμμετεχόντων σχολείων, έτσι ώστε αυτά να αναπτυχθούν ως οργανισμοί και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Η επαφή με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, κουλτούρες, μεθόδους διδασκαλίας και εργαλεία, καθώς και η συνάντηση με ανθρώπους με διαφορετικούς χαρακτήρες και νοοτροπίες, προσδίδει τη δημιουργία διαφορετικών οπτικών πάνω σε πολλά και διαφορετικά θέματα, έχοντας μόνο θετική επίδραση, η οποία βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του ίδιου του εαυτού.

Τα δύο νέα αυτά προγράμματα είναι:                                                            

1. «Biodiversity, a challenge for tomorrow» με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία και συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία και η Βουλγαρία.

2. «Growing up with Values from  Storytelling», με συντονίστρια χώρα την Πορτογαλία και συμμετέχουνεκτός από την Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία.

StoryTellingLogo